W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflex" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.2.1. "Modele Biznesowe MŚP", Działania 2.2: "Internacjonalizacja przedsiębiorstw", Osi priorytetowej II: "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 Realizację indywidualnej zabudowy targowej

 

Poniżej zamieszczono dokumenty niezbędne do złożenia ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE  >>> Pobierz dokument <<<

FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1  >>> Pobierz dokument <<<

WIZUALIZACJA  STOISKA - Załącznik nr 2  >>> Pobierz dokument <<<